Ulubione

Koszyk

Menu główne

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe (wyrównanie do prawej krawędzi)

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu Internetowego Strefa Płyt

§ 1 Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa sposób zbierania i przetwarzania przez Administratora serwisu internetowego „Strefa Płyt” udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, zasad ich zabezpieczania oraz przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez serwis internetowy „Strefa Płyt” umieszczony pod adresem internetowym www.strefaplyt.pl.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strefy Płyt jest Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek, e-mail: rodo.strefaplyt@kronospan.pl (zwana dalej Administratorem).

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, przesyłania zapytań oraz skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, adresem właściwym do przesyłania korespondencji w formie elektronicznej jest adres poczty elektronicznej Administratora rodo.strefaplyt@kronospan.pl.

Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad określonych przepisami prawa tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz spełnienia obostrzeń ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed nieuprawnionym dostępem przez osoby nieupoważnione, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 2 Definicje terminów wykorzystanych w Polityce prywatności

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 1. Serwisie Strefa Płyt - należy przez to rozumieć serwis internetowy umieszczony pod adresem www.strefaplyt.pl łączący w swej funkcjonalności elementy serwisu informacyjnego oraz sklepu internetowego;
 2. Administratorze Serwisu - należy przez to rozumieć Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek;
 3. Użytkowniku - należy przez to rozumieć zarejestrowaną w Serwisie Stefa Płyt:
  • osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, S
  • osobę prawną,
  • jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną;
 4. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy, funkcjonujący na podstronach serwisu internetowego Strefa Płyt;
 5. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć podmiot świadczący za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę drogą elektroniczną polegającą na: prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwieniu złożenia zamówienia w tym Sklepie Internetowym oraz dokonania zakupu towaru na podstawie zawartej umowy sprzedaży.
 6. Kliencie - należy przez to rozumieć Użytkownika realizującego zamówienie lub zakup towarów i usług w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.\
 7. Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z ew. późn. zm.);
 8. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 9. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z ew. późn. zm.);
 10. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z ew. późn. zm.).
 11. Ustawie o prawie telekomunikacyjnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

§ 3 Podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie udostępnionych danych, udzielana w celu założenia i obsługi Konta Użytkownika w Serwisie Strefa Płyt. Zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych w postaci adresu e-mail i/lub numeru telefonu Użytkownika w celu przesyłania temu Użytkownikowi na wskazany adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika, udzielana poprzez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Serwisu Strefa Płyt.
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie składania przez Użytkownika zamówień towarów i usług, dokonywania zakupu towarów i usług w poszczególnych Sklepach Internetowych Serwisu Strefa Płyt, w tym wyboru i realizacji dostawy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. złożenie zamówienia), a także konieczność realizacji przez Sprzedawcę umowy zawartej na odległość na rzecz danego Klienta składającego zamówienie.
 4. Użytkownik dokonując zakupu towarów i usług w wybranym Sklepie Internetowym za pośrednictwem Serwisu Strefa Płyt, podczas zatwierdzania złożonego zamówienia dodatkowo akceptuje przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę poprzez akceptację treści Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane w ten sposób przez Sprzedawcę odbywają się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie na temat sposobu korzystania ze Sklepów Internetowych (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego, a także w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 6. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat towarów i usług oferowanych przez Administratora, w tym Newsletter. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną, z którego może skorzystać poprzez wycofanie zgody aktywując (klikając w ) odpowiedni link na końcu otrzymanej wiadomości e-mail lub poprzez usunięcie adresu email z listy subskrybentów wpisując swój email w formularzu dezaktywacji subskrypcji na stronie Serwisu Strefa Płyt.
 7. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). Usunięcie konta Użytkownika nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawców, u których Klient zrealizował zamówienie lub dokonał zakupu towaru i usług przy użyciu konta Użytkownika przed jego usunięciem.
 8. Dane Użytkowników/Klientów przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków ustawowych w zakresie księgowym i podatkowym, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 9. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
 10. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w procesie kontaktu Użytkownika z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a po jego zakończeniu będą archiwizowane zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 12. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

§ 4 Cel, zakres oraz kategorie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada „rzetelności i transparentności przetwarzania”);
  • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a także nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ,,ograniczenia celu przetwarzania’’);
  • adekwatnie, ograniczone do tego, co niezbędne, stosownie do celów, do których zostały pozyskane (zasad „minimalizacji danych”);
  • prawidłowo, a w razie potrzeby dane są uaktualniane (zasada „prawidłowości”);
  • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, do których dane zostały pozyskane i są przetwarzane (zasada „retencji danych”);
  • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (zasada „integralności i poufności”).
 2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa oraz są doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w:
  • Serwisie Strefa Płyt,
  • w Sklepach Internetowych,
  • w ramach innych kanałów komunikacji Użytkownika z Administratorem.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych
  • Dane osobowe Użytkownika Serwisu Strefa Płyt będą przetwarzane w celu:
   • składania zamówień,
   • zawarcia i realizacji Umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta,
   • bieżącego kontaktu związanego ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi Umowami
   • realizacji wzajemnych rozliczeń,
   • realizacji dostawy,
   • realizacji procesu reklamacji,
   • archiwizacji danych,
   • realizacji działań marketingowych produktów i usług własnych,
   • udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania oraz inną korespondencję,
   • za odrębnie wyrażoną zgodą, w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Użytkownikowi drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących towarów lub Administratora (w formie Newslettera)
   • wysyłania informacji handlowych do określonej grupy Użytkowników,
   • kierowanie spersonalizowanej informacji do określonej grupy odbiorców o możliwościach zastosowania oferowanych przez Serwis Strefa Płyt produktów,
   • ułatwienia realizacji zakupu towarów i usług w jednym miejscu bez konieczności odwiedzania salonów firmowych poszczególnych producentów – dostęp do szerokiej gamy asortymentu,
   • organizacji szkoleń,
   • organizacji konkursów.
 4. Kategorie danych osobowych oraz zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników:
  • w procesie rejestracji Użytkownika w Serwisie Strefa Płyt:
   • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
   • dane teleadresowe (adres, numer telefonu, adres e-mail).
  • podczas procesu sprzedaży towarów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym:
   • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
   • dane teleadresowe (adres, numer telefonu, adres e-mail),
   • dane finansowe (metoda płatności, numer konta, kwota zamówienia/faktury),
   • dane związane z realizacją zamówienia (rodzaj zamówionych towarów i usług, ilość, rodzaj dostawy, miejsce dostawy, adres dostawy)
  • podczas procesu reklamacji:
   • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
   • dane teleadresowe (adres, numer telefonu, adres e-mail),
   • inne dane związane z charakterem składanej reklamacji towaru lub usługi wyszczególnione w formularzu reklamacyjnym

Wszystkie dane osobowe Użytkowników Serwisu Strefa Płyt przetwarzane przez Administratora można zakwalifikować jako dane osobowe zwykłe.
Administrator Serwisu Strefa Płyt nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Użytkowników.
W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach w Sklepie Internetowym.
Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy.

§ 5 Odbiorcy danych osobowych

 1. Pracownicy, współpracownicy Administratora – posiadający umocowanie do przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonego im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (urzędy i instytucje państwowe).
 3. Podmioty pośredniczące w realizacji umowy/zamówienia na podstawie wybranego przez Klienta sposobu dostawy podczas składania zamówienia/realizacji zakupu (np. w przypadku Klienta, który podczas zakupu w Sklepie Internetowym skorzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy.
 4. Itegratorzy płatności – podmioty pośredniczące w realizacji wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia formie płatności (np. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę tj. wyłącznie w celu należytej realizacji takiej umowy oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Integratorem płatności).
 5. Podmioty przetwarzające – osoby lub firmy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania zadań na zlecenie Administratora danych osobowych.
  1. Ideo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów,
  2. Fresh Mail Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków.
  3. Nero Computing System sp. z o. o ul. Księcia Władysława Opolskiego 11/122, 41-500 Chorzów
 6. Sprzedający posiadający Sklep Internetowy w Serwisie Strefa Płyt na mocy umów zawartych pomiędzy Administratorem Serwisu Strefa Płyt a Sprzedającym.
  Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu Strefa Płyt nie będą sprzedawane, ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. Podczas otwarcia strony internetowej Serwisu Strefa Płyt, w sposób automatyczny zbierane są niektóre dane informatyczne dotyczące wizyty na stronie, które następnie są zapisywane przez przeglądarki jako pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Strefa Płyt.
 2. Sama wizyta w Serwisie Strefa Płyt nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
 3. Zbieranie właściwych danych osobowych może nastąpić np. podczas rejestracji, złożenia zamówienia, realizacji zakupu towarów i usług oraz dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zapisu na newsletter i wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać w jednym lub kilku z ww. celów.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane głównie w sposób zautomatyzowany tj. w systemach informatycznych działających w ściśle określony sposób zgodnie z programowalnymi procedurami postepowania przy zachowaniu technicznych
  i organizacyjnych środków bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dzięki takim nowoczesnym rozwiązaniom znacznie zostaje ograniczone ryzyko tzw. „czynnika ludzkiego”.
 5. Dane osobowe Użytkownika w ramach funkcjonowania Konta Użytkownika są integrowane z jego danymi osobowymi pozyskiwanymi w trakcie dokonywania zakupów w Sklepach Internetowych Serwisu Strefa Płyt na Kontach Klienta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepach Internetowych poszczególnych Sprzedawców, przy ujednoliceniu metody płatności oraz w celu realizacji i minimalizacji kosztów dostawy.

§ 7 Pliki „cookies” - przetwarzanie danych w sposób automatyczny

 1. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Strefa Płyt. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis Strefa Płyt nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Strefa Płyt pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu Strefa Płyt.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Dopasowania treści reklam emitowanych w wyszukiwarce Google, sieci reklamowej Google (w tym remarketing) oraz serwisach społecznościowych;
  • Zapamiętania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
  • Mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
  • Dopasowania treści reklam emitowanych w Serwisie Strefa Płyt;
  • Mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google, programach partnerskich i sieciach afiliacyjnych oraz social media;
  • Wykorzystania mechanizmu sondy badającej preferencje użytkowników;
 5. W ramach Serwisu Strefa Płyt stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Serwis Strefa Płyt wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Strefa Płyt, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Strefa Płyt;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Strefa Płyt;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • umożliwiające lokalizację - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika (język strony stosowany dla wybranej lokalizacji, przedstawienie najbliżej zlokalizowanego punktu odbioru zamówienia itp.).
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Strefa Płyt mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu Strefa Płyt. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Strefa Płyt.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Strefa Płyt i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu Strefa Płyt reklamodawców oraz partnerów.
 10. W szczególności wykorzystywane w Serwisie Strefa Płyt mogą być:
  1. Google Analytics od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Serwis opiera się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu anonimowych statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej Strefa Płyt.
  2. Google Tag Manager – od Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookies ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych.
  3. Google Ads i Google Ads Remarketing od Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Dzięki tym narzędziom możliwa jest prezentacja oferty w obrębie wyszukiwarki Google oraz witrynach należących do sieci reklamowej Google. W tym celu, podczas odwiedzin Serwisu tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Serwisu. Ponadto może być analizowane zachowanie użytkowników, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie zostają powiązane z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu użytkownika. Mają charakter statystyczny i anonimowy.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 8 Bezpieczeństwo i ochrona danych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kopiowaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  • szyfrowanie danych osobowych,
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego,
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Administrator stosuje za pośrednictwem przeglądarki Użytkownika standardowe środki bezpieczeństwa, to jest tzw. szyfrowanie SSL. SSL to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Szyfrowanie danych użytkownika odbywa się przy pomocy certyfikatów SSL (klasy 2) z 256 bitami przy maksymalnej długości szyfru 2048 bitów. Chronione przez SSL obszary można rozpoznać na podstawie symbolu kłódki w przeglądarce. Bezpieczne połączenie jest z reguły rozpoznawalne na podstawie adresu, który rozpoczyna się wtedy od „https://". Jeżeli Użytkownik wykona podwójne kliknięcie na symbol zamka, wtedy otrzyma bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Dane osobowe Użytkowników są u nas w bezpieczny sposób przekazywane dzięki takiemu szyfrowaniu. Metoda szyfrowania stosowana jest podczas składania zamówień, jak też podczas realizacji płatności. Zabezpieczamy Serwis Strefa Płyt i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem danych osobowych Użytkowników przez nieupoważnione osoby.

§ 9 Prawa Użytkowników

 1. W zakresie dotyczącym przetwarzania przez Administratora danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych ,
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Użytkownikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W celu realizacji jednego ze swoich praw Użytkownik może skontaktować się w tym celu telefonicznie, listownie - kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres rodo.strefaplyt@kronospan.pl.
 4. Odwołanie zgody lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczący przeprowadzenia rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez usunięcie konta przez Użytkownika.
 5. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie Strefa Płyt.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Serwisu Strefa Płyt jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: rodo.strefaplyt@kronospan.pl

§ 10 Aktualizacja i zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień Polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.